platni promet platni promet platni promet platni promet

Platni promet sa inostranstvom

Na raspolaganju vam je visoko kvalitetno obavljanje usluga platnog prometa sa inostranstvom, kao i ostalih usluga:

  • otvaranje i vođenje deviznih računa klijenata, rezidenata i nerezidenata
  • nostro doznake i loro doznake i čekovi
  • dokumentarna naplata i naplata menica
  • nostro i loro dokumentarni akreditivi
  • transferi u devizama po nalogu klijenata Banke
  • transferne doznake za korisnike klijenata drugih banaka u zemlji i inostranstvu
  • platni promet u dinarima preko računa nerezident
  • poslovi sa Kosovom i Metohijom (naplate i plaćanja)
  • isplata akontacija i konačnog obračuna po službenom putu
  • izrada i dostava izvoda i izveštaja o prometu i stanju na računu u odabranoj formi (elektronski i u štampanoj formi, SWIFT porukom MT 940)
SWIFTt

S.W.I.F.T.

Platni promet se obavlja putem S.W.I.F.T.-a, a preko razgranate mreže korespodentskih banaka u inostranstvu.

 

Plaćanje korisniku u državi članici Evropske unije, za iznose do EUR 50.000,00

U slučaju da se plaćanje vrši korisniku u državi članici Evropske unije, za iznose do EUR 50.000,00, Banka će izvršiti naloge istog ili narednog radnog dana, u zavisnosti od vremena ispostavljanja naloga, u skladu sa važećim Terminskim planom. Nalozi primljeni do vremena predviđenog za izvršenje sa istim datumom valute, biće obrađeni istog dana. Naloge primljene nakon vremena predviđenog za izvršenje sa istim datumom, Banka obrađuje sa datumom valute narednog radnog dana. Račun Banke kod korespondentske banke u inostranstvu će biti zadužen sa datumom valute navedenim u SWIFT poruci. Korespondentska banka će izvršiti prenos sredstava banci korisnika sa datumom valute navedenim u SWIFT poruci eventualno sa valutom+1 u odnosu na datum iz SWIFT poruke. Banka korisnika će odobriti račun korisnika, u skladu sa svojom poslovnom politikom i pravilima u vezi izvršenja naloga, istog, eventualno narednog radnog dana kada dobije priliv.


Za usluge platnog prometa sa inostranstvom Banka obračunava i naplaćuje naknadu u skladu sa Tarifom Vojvođanske banke za usluge platnog prometa. Naknada za izvršenje doznake se klijentu obračunava prilikom ispostavljanja naloga za plaćanje ili prilikom dostavljanja obračuna za kupovinu deviznih sredstava od Banke. Ukoliko nalogodavac za plaćanje izabere OUR opciju troškova, troškovi ino banaka padaju na njegov teret i nalogodavcu se obračunava i naknada za izvršenje naloga plaćanja u devizama sa OUR opcijom troškova, u skladu sa Tarifom Vojvođanske banke.


U slučaju izvršenja plaćanja u valuti koja je različita od valute koju klijent poseduje na svom deviznom računu, Banka vrši konverziju potrebnog iznosa bez provizije, primenom kupoprodajnog kursa za devize, i o tome dostavlja klijentu obračun.


U slučaju eventualih reklamacija nalogodavca u vezi izvršenog plaćanja prema inostranstvu, Banka će na osnovu klijentovog pisanog dopisa, istražiti problem i informisati klijenta o uzrocima i radnjama preduzetim u cilju rešavanja reklamacije.