Specijalna ponuda za keš kredite

petak, 08. februar 2019.

 

Povodom Dana zaljubljenih pripremili smo za sve postojeće i nove klijente Keš s ljubavlju bez troškova obrade kreditnog zahteva!

Ova specijalna pogodnost može se iskoristiti ukoliko se u periodu od 11. februara do 14. februara podnese zahtev za keš kredit, dok sam kredit mora biti realizovan do kraja februara tekuće godine. Specijalna ponuda pruža i dodatnu fleksibilnost u vidu naknadnog dostavljanja dokumentacije, dok se zahtev za kredit podnosi samo uz ličnu kartu u okviru navedenog perioda.

Keš krediti u okviru specijalne promotivne ponude odobravaju se bez definisane namene ili za refinansiranje obaveza kod drugih banaka uz mogućnost isplate dodatne gotovine, tako da klijent bira vrstu kredita koja najviše odgovara njegovim trenutnim potrebama i planovima. Tako je u okviru ove specijalne ponude na raspolaganju kratkoročni keš kredit koji se odobrava na period do 12 meseci sa fiksnom kamatnom stopom od 6,90% (EKS od 7,37%), a za keš kredit sa dužim rokom otplate, nudimo mogućnost podizanja kredita sa rokom otplate do 95 meseci u maksimalnom iznosu do 2.000.000 RSD sa varijabilnom kamatnom stopom od 9,45% (EKS od 9,89%). Procedura podnošenja zahteva za odobrenje keš kredita po uslovima iz ove ponude je jednostavna i brza, tako da samo uz ličnu kartu već za 15 minuta klijent dobija odgovor da li je kredit predodobren.

Reprezentativni primeri za klijente koji primaju platu preko računa Vojvođanske banke

Kratkoročni keš kredit,

fiksna kamatna stopa

Dinarski keš kredit,

varijabilna kamatna stopa
Iznos kredita 50.000 RSD 150.000 RSD 200.000 RSD 300.000 RSD
Period otplate 12 meseci 12 meseci 48 meseci 60 meseci
Kamatna stopa* 6,90% 9,45%
Iznos anuiteta 4.324,04 RSD 12.972,10 RSD 5.019,86 RSD 6.293,23 RSD
Trošak obrade zahteva 0 RSD
Trošak menica 100 RSD
Trošak vođenja tekućeg računa, mesečno 195 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
EKS**
8,58%
7,64%
9,99%
9,94%
EKS***
18,08%
10,72%
12,22%
11,39%

* Kod kredita sa promenljivom kamatnom stopom, sa i bez valutne klauzule, kamatna stopa je izražena kao zbir referentne kamatne stope 6M BELIBOR (koja je promenljiva i zavisi od kretanja na međubankarskom tržištu) i fiksne marže

**Klijenti koji u trenutku podnošenja zahteva za kredit imaju otvoren tekući račun u našoj Banci za prijem plate/penzije (bez uračunatih troškova mesečnog održavanja tekućeg računa u obračunu EKS)
***Klijenti koji u trenutku podnošenja zahteva za kredit otvaraju tekući račun u našoj Banci za prijem plate/penzije (sa uračunatim troškovima mesečnog održavanja tekućeg računa u obračun EKS). Efektivna i nominalna kamatna stopa izražene su na godišnjem nivou.

Obračun je izvršen dana 06.02.2019. Referentne kamatne stope korišćene u reprezentativnom primeru, validne su na dan 15.08.2018. godine: 6mesečni Belibor 3,05%.

Način promenljivosti kamatnih stopa i troškova: Visina kamatne stope će biti zasnovana na indeksu vrednosti Referentne kamatne stope – 6M BELIBOR/EURIBOR na dan 15. februar i 15. avgust. Početak primene novoutvrđene kamatne stope za kredite u otplati je 15. mart i 15. septembar. Banka će pisanim putem obavestiti Korisnika kredita o izmenjenoj kamatnoj stopi i dostaviti novi Plan otplate kredita, najkasnije 15 dana pre početka njene primene.