kredit kredit kredit kredit

Keš krediti za penzionere

  • Dinarski keš kredit do 1.200.000 dinara
  • Besplatno životno osiguranje tokom celog
    perioda otplate
  • Bez depozita i učešća
Upit za proizvode
Gotovinski krediti /Keš krediti za penzionere

Vreme je da uradite nešto za sebe!


Spremili smo specijalnu ponudu za sve penzionere uz besplatno životno osiguranje tokom celog perioda otplate kredita.


Ukoliko želite da koristite kredit imate mogućnost da se odlučite za gotovinski kredit ili kredit za refinansiranje kreditnih obaveza uz mogućnost isplate dodatne gotovine. Kredit se odobrava u dinarima bez valutne klauzule.

  • Proverite svoju kreditnu sposobnost samo uz ličnu kartu
  • Za samo 15 minuta dobijate informaciju da li je Vaš kredit predodobren
  • Uz kredit dobijete besplatno životno osiguranje

Korisne informacije

Uslovi kreditiranja

Kamatna stopa

Period otplate

Naknada za obradu kredita

Instrumenti obezbeđenja

Reprezentativni primeri za klijente koji primaju penziju preko računa u Vojvođanskoj banci

 
Iznos kredita u RSD 50.000 100.000 300.000
Rok kredita u mesecima 12 36 60
Kamatna stopa promenljiva* 12,58% (6m Belibor + 9,45%)
Iznos anuiteta 4.456,02 3.349,20 6.761,60
Trošak obrade zahteva 2%
Trošak menica 100
Trošak vođenja tekućeg računa, mesečno 195
Izveštaj Kreditnog biroa 246
EKS ** 19,49% 15,25% 14,43%
EKS *** 29,85% 19,98% 15,89%

*Kod kredita sa promenljivom kamatnom stopom, bez valutne klauzule, kamatna stopa je izražena kao zbir referentne kamatne stope 6M BELIBOR (koja je promenljiva i zavisi od kretanja na međubankarskom tržištu) i fiksne Marže.

**Klijenti koji u trenutku apliciranja za kredit primaju penziju na tekući račun u VB

*** Klijenti koji u trenutku apliciranja za kredit otvaraju tekući račun u VB na koji će primati penziju

Efektivna i nominalna kamatna stopa izražene su na godišnjem nivou.

Obračun reprezentativnog primera je izvršen dana 14.02.2019.

Visina kamatne stope će biti zasnovana na indeksu vrednosti Referentne kamatne stope – 6M BELIBOR na dan 15. februar i 15. avgust.


Početak primene novoutvrđenene kamatne stope za kredite u otplati je 15. mart i 15. septembar. Banka će pisanim putem obavestiti Korisnika kredita o izmenjenoj kamatnoj stopi i dostaviti novi Plan otplate kredita, najkasnije 15 dana pre početka njene primene.


Referentna kamatna stopa validna na dan 15.02.2019. godine: 6M BELIBOR 3,13%

Reprezentativni primer za klijente koji ne primaju penziju preko računa u Vojvođanskoj banci

 
Iznos kredita u RSD 50.000 100.000 300.000
Rok kredita u mesecima 12 36 60
Kamatna stopa, promenljiva* 15,46% (6m Belibor + 12,33%)
Iznos anuiteta 4.523,78 3.489,10 7.209,62
Trošak obrade zahteva 2,50%
Trošak menica 100
Izveštaj Kreditnog biroa 246
EKS 24,22% 19,05% 18,04%

*Kod kredita sa promenjlivom kamatnom stopom, bez valutne klauzule, Kamatna stopa je izražena kao zbir referentne kamatne stope 6M BELIBOR (koja je promenljiva i zavisi od kretanja na međubankarskom tržištu) i fiksne Marže.

Efektivna i nominalna kamatna stopa izražene su na godišnjem nivou.

Obračun reprezentativnog primera je izvršen dana 14.02.2019.

Visina kamatne stope će biti zasnovana na indeksu vrednosti Referentne kamatne stope – 6M BELIBOR na dan 15. februar i 15. avgust.


Početak primene novoutvrđenene kamatne stope za kredite u otplati je 15. mart i 15. septembar. Banka će pisanim putem obavestiti Korisnika kredita o izmenjenoj kamatnoj stopi i dostaviti novi Plan otplate kredita, najkasnije 15 dana pre početka njene primene.


Referentna kamatna stopa validna na dan 15.02.2019. godine: 6M BELIBOR 3,13%